Намери Английски Синоними


Синоним е дума, морфема или фраза

, която означава точно или почти същата като друга дума, морфема или фраза в даден език. Например, в английския език думите начало, начало, начало и иницииране са синоними една на друга: те са синоними. Стандартният тест за синонимия е заместването: една форма може да бъде заменена с друга в изречение, без да се променя значението му. Думите се считат за синоними само в един конкретен смисъл: например, дълго и удължено в контекста дълго време или продължително време са синоними, но дълго не могат да бъдат използвани във фразата разширено семейство. Синоними с точно същото значение споделят семе или денотационен семем, докато тези с неточно сходни значения споделят по-широк денотационен или конотационен семем и по този начин се припокриват в семантично поле. Първите понякога се наричат когнитивни синоними, а вторите, почти синоними, плезионими или poecilonyms.

-- Синоними в английската Уикипедия