Εύρεση Ισπανικά Συνώνυμα


Ένα συνώνυμο είναι μια λέξη, μορφέμα ή φράση που σημαίνει ακριβώς ή σχεδόν το ίδιο με μια άλλη λέξη, μορφέμα ή φράση σε μια δεδομένη γλώσσα. Για παράδειγμα, στην αγγλική γλώσσα, οι λέξεις αρχίζουν, αρχίζουν, αρχίζουν και ξεκινούν είναι όλες συνώνυμες μεταξύ τους: είναι συνώνυμες. Η τυπική δοκιμή για τη συνωνυμία είναι η υποκατάσταση: μια μορφή μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη σε μια πρόταση χωρίς να αλλάξει το νόημά της. Οι λέξεις θεωρούνται συνώνυμες μόνο με μία συγκεκριμένη έννοια: για παράδειγμα, η μακρά και εκτεταμένη στα συμφραζόμενα πολύς χρόνος ή ο παρατεταμένος χρόνος είναι συνώνυμοι, αλλά ο μακρύς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φράση εκτεταμένη οικογένεια. Τα συνώνυμα με ακριβώς την ίδια σημασία μοιράζονται ένα sememe ή δηλωτικό sememe, ενώ εκείνα με ανακριβώς παρόμοιες έννοιες μοιράζονται ένα ευρύτερο δηλωτικό ή συνειρμικό sememe και έτσι επικαλύπτονται μέσα σε ένα σημασιολογικό πεδίο. Τα πρώτα ονομάζονται μερικές φορές γνωστικά συνώνυμα και τα δεύτερα, σχεδόν συνώνυμα, plesionyms ή poecilonyms.

-- Συνώνυμα στην Αγγλική Βικιπαίδεια